Team Evaluator

Team Evaluator ger information om hur teamet fungerar. Ökad konkurrens och snabb innovation har skapat tryck på företag att förändra sin organisation. Skicklighet, mångfald, kompetens, snabb respons och anpassningsförmåga krävs för att lyckas i en globaliserad värld.

Idag organiseras därför arbetet mer och mer i form av projektgrupper och självständiga, målstyrda team, inte minst sedan modern teknologi gjort det möjligt att kommunicera över geografiska gränser. Dagens team ställer andra krav på ledning än det traditionella sättet. ”Hur skapar vi effektiva team?” har därför blivit en viktig fråga. Ett värdefullt hjälpmedel för att utvärdera projektgrupper och team är Team Evaluator.

Team Evaluator bygger på modern forskning kring vad som utmärker framgångsrika team. Det finns viktiga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett team ska nå framgång. Några sådana framgångsfaktorer är t.ex. gemensamt mål, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback. Verktyget belyser vilka egenskaper teamet som helhet upplever som viktiga men också hur bra teamet anser sig vara på dessa.

Verktyget ger värdefull information till teamledaren när det gäller att coacha teamet till framgång, speciellt om du kombinerar Team Evaluator med en grupprapport av kombinationsanalysen (Pussel DISC och Drivkraftsanalys Moroten).

Rapporten
Resultatet redovisas både i form av överskådliga diagram och i detalj fråga för fråga. Statistik som median och standardavvikelse går också att visa. I slutet av rapporten summeras också de frågor som teamet är mest respektive minst samstämmiga i samt var utvecklingsbehov föreligger.

Analysen är:
- anonym
- täcker 10 olika områden med vardera 4 frågor
- visar resultatet i överskådliga diagram